ATIK İLAÇLARIN YÖNETİMİ

T.C.

ANKARA VALİLİĞİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

 

27.03 2018

 

 

Sayı       :     24710717-100-E.8974

Konu     :     Atık İlaçların Yönetimi

 

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

 

İlgi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönelimi Genel Müdürlüğü’nün 20.03.2018 tarih ve E-47671 sayılı yazısı

 

Bilindiği üzere, Ülkemizde atık ilaçların yönetimine dair özel bir mevzuat bulunmamakla birlikte, atık ilaçlar; Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Atık Getirme Merkezi Tebliği kapsamında yönetilmektedir. Bahsi geçen atıklar Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-4 Atık Listesinde atığın kaynağına göre 18 ve 20’nci grup altında tanımlanmışlardır.

Söz konusu atık ilaçların; insanlarda doğum, teşhis, tedavi ya da hastalık önleme çalışmalarından kaynaklanması durumunda, atık sitotoksik ve sitostatik ilaçlar için 18 01 08*, bunların dışındaki atık ilaçlar için 18 01 09 atık kodunun; hayvanlarla ilgili araştırma, teşhis, tedavi ya da hastalık önleme çalışmalarından kaynaklanması durumunda, atık sitotoksik ve sitostatik ilaçlar için 18 02 07*, bunların dışındaki atık ilaçlar için 18 02 08 atık kodunun; ayrı toplanmış fraksiyonlar dahil belediye atıkları olması durumunda, atık sitotoksik ve sitostatik ilaçlar için 20 01 31*. bunların dışındaki atık ilaçlar için 20 01 32 atık kodunun kullanılması gerekmekledir.

Bu bağlamda, sağlık kuruluşlarından kaynaklanan atık ilaçlar için 18’inci bölüm altındaki atık kodları   kullanılmakta   olup,   söz   konusu atıkların   yönetiminden   ilgili   sağlık kuruluşları (hastaneler. eczaneler, ecza depoları, vb) sorumludur. Diğer yandan, hane halkından kaynaklanan atık ilaçlar için 20’ncı bölüm altındaki atık kodlan kullanılır ve söz konusu atıkların yönetiminden belediyeler sorumludurlar.

Sürdürülebilir bir atık yönetim sisteminin sağlanabilmesi amacıyla, Bakanlığımızca hazırlanan Atık Getirme Merkezi Tebliği, belediyelerin yönetiminden sorumlu olduğu hanelerden kaynaklanan atık ilaçlarında yer aldığı Tebliğin Ek-l’inde belirtilen evsel atıklar ile benzer ticari ve kurumsal atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan ayrı toplanmasını sağlamak amacıyla bırakıldıkları atık  getirme merkezlerine ilişkin teknik esasları kapsamaktadır. Söz konusu Tebliğin 8’inci maddesine göre; “büyükşehirlerde ilçe belediyeleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri; 1. sınıf atık getirme merkezini kurmak/kurdurmakla, işletmek/işlettirmekle” yükümlüdürler. 20 01 31* atık kodlu sitotoksik ve sitostatik ilaçlar ile 20 01 32 atık kodlu 20 01 31* dışındaki ilaçlar Tebliğin Ek-2’sinde 11 nolu grupla yer almaktadır.

Bu atıklar sadece 1. sınıf atık getirme merkezlerine kabul edilirler. Bahsi geçen atıklar bu merkezlerde; paslanmaz melal veya yüksek yoğunluklu plastik malzemeden yapılmış, kapaklı, kapakları kilitlenir, yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasar görmesine veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi kolay, içerisine atık atıldıktan sonra tekrar alınmasına  imkân bulunmayan ve üzerinde “Atık İlaç” ibaresi bulunan biriktirme ekipmanlarında biriktirilir.

Atık ilaçların bilinçsizce atılması, lavabolara dökülmesi çevre ve insan sağlığını doğrudan etkilemektedir. Bilinçsizce alılan bu ilaçlar yeraltı su kaynaklarının ve dolayısıyla toprağın kimyevi maddelerle kirletilmesine neden olmaktadırlar. Bu sebeple bu tür atıkların kontrollü bir şekilde bertarafının sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, çevre ve insan sağlığının korunması ve atık ilaçların kontrolsüz şekilde bertarafı neticesinde oluşabilecek risklerin ortadan kaldırılması amacıyla, tehlikesiz nitelikteki atık ilaçların da tehlikeli nitelikteki atık ilaçların bertaraf edildiği şekilde bertarafının gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

Bu kapsamda atık ilaçların, ilgili atık kodlarını (18 01 08*. 18 01 09, 18 02 07*, 18 02 08, 20 01 31* ve 20 01 32) kabul etmek üzere atık yakma konulu çevre izin ve lisansı bulunan işletmelerde bertaraf edilmesi gerektiğinden ya doğrudan söz konusu yakma tesislerine gönderilmesi ya da bu tesislere gönderilmek üzere yine çevre izin ve lisansı bulunan ara depolama tesislerine gönderilmesi sağlanmalıdır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

   İsmail Tuna CEBECİOĞLU

                  Vali a.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

Dağıtım:

Gereği:

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

25 İLÇE BELEDİYESİNE

 

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir