ÇEVRE MEVZUATI İLE İLGİLİ CEZALAR

Değerli meslektaşlarımız,

Hepimizin çok iyi bildiği gibi son yıllarda çevre kanunları çok ön plana çıkmıştır. Dünya’nın yaşanılacak bir yer olarak kalması için tüm kurum ve kuruluşlar büyük bir hassasiyet göstermekte ve bu konudaki çalışmalara öncelik vermektedirler.

Eczacılar olarak çevre konusundaki duyarlılığımız herkes tarafından bilinmekte ve takdir edilmektedir. Atık ilaçlarımızı imha ettirebilmek için, kolay ulaşabileceğimiz bir sistemin olmaması nedeniyle yıllarca eczanelerimizde bu atıkları biriktirmek zorunda kaldığımız bir gerçektir. Oysa çevre kanunları gereğince bu atıkları her yıl imha ettirmemiz gereklidir. Çevre bakanlığı müfettişleri eczanelerimizde depolamak zorunda kaldığımız atık ilaçları çevreye zarar verecek bir kaynak olarak görmekte ve tespiti halinde cezalar uygulamaktadırlar. Bu cezalar hiçte öyle hafife alınacak miktarda değildir. (Muhatap olabileceğimiz cezalar listesi aşağıda dikkatinize sunulmuştur). Bu durumla muhatap olmamak için eczanelerimizdeki atık ilaçları zamanında imha ettirmeye özen göstermeliyiz.

 

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesi gereğince, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları şunlardır:

 

j) Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere 24.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 600 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir.

2872 sayılı Çevre Kanununun Kanundaki ceza miktarı 1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında uygulanacak ceza
20 nci maddesinin
(j) bendindeki ceza miktarları 24.000 TL       50.975 TL
600 TL         1.267 TL

k) Bu Kanunun 9 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere, (d) bendi uyarınca ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara ve (e) bendinin ikinci paragrafı uyarınca sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usûl ve esaslarına aykırı davrananlar ile (f) bendinde belirlenen esaslara ve yasaklamalara aykırı davrananlara 20.000 Türk Lirası, (e) bendinin birinci paragrafına aykırı davrananlara 100.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. (1)

2872 sayılı Çevre Kanununun Kanundaki ceza miktarı 1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında uygulanacak ceza
20 nci maddesinin
(k) bendindeki ceza miktarları 20.000 TL   42.479 TL
100.000 TL 212.419 TL

n) Bu Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca belirlenen koruma esaslarına aykırı olarak içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yerüstü ve yeraltı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara 48.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 1.200 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir.

Bu alanlarda Kanuna ve yönetmeliklere aykırı olarak yapılan yapılar 3194 sayılı İmar Kanununda belirlenen esaslara göre yıktırılır.

2872 sayılı Çevre Kanununun Kanundaki ceza miktarı 1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında uygulanacak ceza
20 nci maddesinin
(n) bendindeki ceza miktarları 48.000 TL   101.956 TL
1.200 TL     2.543 TL

v) Bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak tehlikeli atıkları toplayan, ayıran, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, yeniden kullanan, taşıyan, ambalajlayan, etiketleyen, bertaraf eden ve ömrü dolan tehlikeli atık bertaraf tesislerini kurallara uygun olarak kapatmayanlara 100.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

 

2872 sayılı Çevre Kanununun Kanundaki ceza miktarı 1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında uygulanacak ceza
20 nci maddesinin
(v) bendindeki ceza miktarı  

100.000 TL den

 

212.419 TL’den

1.000.000 TL’ye kadar 2.124.250 TL’ye kadar

 

y) Tehlikeli kimyasallar ve bu kimyasalları içeren eşyayı bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen usûl ve esaslara, yasak ve sınırlamalara aykırı olarak üreten, işleyen, ithal ve ihraç eden, taşıyan, depolayan, kullanan, ambalajlayan, etiketleyen, satan ve satışa sunanlara, 100.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

 

2872 sayılı Çevre Kanununun Kanundaki ceza miktarı 1/1/2017-31/12/2017 tarihleri arasında uygulanacak ceza
20 nci maddesinin
(y) bendindeki ceza miktarı  

 

100.000 TL den

 

 

212.419 TL’den

1.000.000 TL’ye kadar 2.124.250 TL’ye kadar

 

NOT : v,y maddelerinde söz edilen “depolayan” ifadesi eczanelerimizi ilgilendirmektedir. Bir ilaç miyadı geçtiği andan itibaren “atık” olarak değerlendiriliyor ve atık halinde eczanenizde bulunması “DEPOLAMA” olarak adlandırılıyor. Bu nedenle atıkların yasalara uygun şeklide depolanması ve süresi içinde kurallara uygun şekilde lisanslı firmalara imha edilmek üzere teslim edilmesi gerekiyor.

Tehlikeli atıklar sadece 6 ay, tehlikesiz atıklar sadece 1 yıl depolanabilir.

 

DİKKAT!

İLAÇ, MİADI GEÇTİKTEN SONRA ATIKTIR ve ÇEVRE KANUNLARINA GÖRE İŞLEM YAPILMAKTADIR.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir